ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

                                                                          ΠΑΤΡΑ 29 – 11 – 2018

                                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1354                                                         

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

                                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ψήφιση Πιστώσεων
  2. Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής
  3. Έγκριση Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης.
  4. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                           ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ