Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες κατασκευών στο Καρναβαλικό Εργαστήρι

Πάτρα  27/12/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2104

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες κατασκευών στο Καρναβαλικό εργαστήρι, συνολικού προϋπολογισμού 5.743,27 €    (πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι επτά λεπτών).

Συγκεκριμένα για :

ΟΜΑΔΑ Α: Χημικά είδη προϋπολογισμού 3.659,86  €

ΟΜΑΔΑ Β : Βιομηχανικά είδη προϋπολογισμού 2.083,41 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30 πμ (10.00 π.μ. ώρα λήξης  παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία  της Κοινωφελούς, στην Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή να αποστείλουν την προσφορά τους στην  επιχείρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 από το Τμήμα Προμηθειών της Κοινωφελούς (Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα), Τηλ. 2610 390917, 2610 314486, 2610 361754  απ’ όπου μπορούν να προμηθευτούν και το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης και διακήρυξης.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΗΡΑ  – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΑ