Περίληψη διακήρυξης για τον ήχο των παρελάσεων

Πάτρα 27 – 12 -2019

Αρ. πρωτ. 2103

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟΥ 2020

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την Μίσθωση – Εγκατάσταση, Λειτουργία και Αποξήλωση μηχανημάτων για την ηχητική κάλυψη των Μεγάλων Παρελάσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2020, συνολικού προϋπολογισμού 57.288,00 € (πενήντα επτά  χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30 πμ (11.00 πμ ώρα λήξης  παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία  της Κοινωφελούς, στην Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή να αποστείλουν την προσφορά τους στην  επιχείρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 από το Τμήμα Προμηθειών της Κοινωφελούς (Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα), Τηλ. 2610 390917, 2610 314486 απ’ όπου μπορούν να προμηθευτούν και το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης και διακήρυξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

 ΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ 2020

ΗΧΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΠΚ 2020-1 (1)