Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 ΠΑΤΡΑ 11/02/2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 562

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                   

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                                                              

Ακτή Δυμαίων 50, Πάτρα 26333                                                                          

Τηλ.: 2610 390912 – 2610 361753

Email: info@carnivalpatras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.161/12/12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του και τις διατάξεις των άρθρων 194 και 201 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και του Π.Δ 270/81, πρόκειται να πραγματοποιήσει φανερό , προφορικό , μειοδοτικό διαγωνισμό προκειμένου να  μισθώσει κτίριο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες εγκατάστασης των καρναβαλικών πληρωμάτων, τα οποία μέχρι πρότινος είχαν εγκατασταθεί στις πρώην αποθήκες του ΑΣΟ, οι οποίες, ωστόσο, με την υπ’ αριθμ. 376/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, θα αξιοποιηθούν ως «εκθεσιακός χώρος».

Α. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι 1.500 έως 2.000 τ.μ. και ύψους 7 μέτρων. Να διαθέτει γκαραζόπορτα πλάτους 5 μέτρων και ύψους 6 μέτρων, να βγαίνει σε δρόμο με πλάτος 6 μέτρων και να είναι εξασφαλισμένη η είσοδος και η έξοδος οχημάτων από το κτήριο στο δρόμο. Επίσης να βρίσκεται σε περιοχή όπου θα επιτρέπονται βιοτεχνίες – βιομηχανίες χαμηλής όχλησης, να διαθέτει χώρους υγιεινής (1 wc για άνδρες, 1 wc για γυναίκες και 1 wc για ΑΜΕΑ) , να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ, ηλεκτρολογική υποδομή για τριφασικό ρεύμα και να πληροί τις προϋποθέσεις για χώρο κύριας χρήσης (παράθυρα, επίπεδα ασφαλείας κ.λ.π.) και προαύλιο χώρο έως 2 στρέμματα.

β. να διαθέτει γραφείο.

γ. Να διαθέτει πυρασφάλεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφαλείας για παιδιά.

δ. Να διαθέτει έξοδο κινδύνου.

ε. Να διαθέτει φωτισμό ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, στην είσοδο, αλλά και διάδρομο, έξοδο κινδύνου και απόληξη κλιμακοστασίου κινδύνου.

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν ανταποκρίνεται σε κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αφού ανακηρυχθεί μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, με δικά του έξοδα και ευθύνη, να μεριμνήσει για την υλοποίησή τους, κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Εκτίμησης καταλληλότητας και σύμφωνα με τις ανάγκες του προς μίσθωση σκοπούμενου ακινήτου μέσα στην  προθεσμία που θα ορισθεί, καθώς και να ανταποκριθεί άμεσα υλοποιώντας οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη του αρμοδίου οργάνου της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, προκειμένου το μίσθιο ακίνητο να είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση του ως Εργαστήριο των Καρναβαλικών Πληρωμάτων.

Το τίμημα του μεγίστου ορίου πρώτης προσφοράς θα οριστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης ακινήτων και κινητών  πραγμάτων για εκποίηση , αγορά μίσθωση και εκμίσθωση από και προς το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας» , η οποία με επιτόπιο έρευνα θα κρίνει  περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων  και περί του αν ταύτα  πληρούν τους όρους της διακήρυξης .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επί ποινή απαραδέκτου, να καταθέσουν έως την 05η Μαρτίου 2020,  στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας» , Ακτή Δυμαίων 50 , 1ος όροφος ,  σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά τους, ο οποίος (φάκελος) θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στην δημοπρασία (εκτός του φακέλου).

Η ημερομηνία διεξαγωγής της 2ης φάσης δημοπρασίας, ήτοι η προφορική οικονομική προσφορά,  θα οριστεί με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας»  στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα  θα κριθούν  κατάλληλα.    

Για περισσότερες πληροφορίες  και τους  όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του του Ν.Π.Ι.Δ. , Ακτή Δυμαίων 50  – (1ος όροφος) τηλ: 2610 390 917  καθημερινά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30 – 14:00, προκειμένου να παραλάβουν την διακήρυξη, είτε να την αναζητήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ».   www.carnivalpatras.gr

 Πάτρα 11/02/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ –

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ.                                                            

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΔΗΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ