ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πάτρα  30/01/2019

 Αρ. πρωτ. 302

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ
 ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟΥ 2019 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την Μίσθωση – Εγκατάσταση, Λειτουργία και Αποξήλωση μηχανημάτων για τις ηχητική, φωτιστική και προβολική κάλυψη των εξής εκδηλώσεων  : 

  1. Κινητών καρναβαλουπόλεων στις 16,17,23,24/02/2019
  2.  Λαϊκών Θεατρικών δρώμενων στις 16,17,22,23,27/02/2019 και 01/03/2019
  3. Παιχνίδια Κρυμμένου Θησαυρού στις 17,24/02/2019 και 08/03/2019
  4. Θεατρικών Δρώμενων «Μώμος ο Πατρεύς» στις 15,16/02/2019, συνολικού

προϋπολογισμού 8.680,00 € (οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 πμ (10.30 πμ ώρα λήξης  παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία  της Κοινωφελούς, στην Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή να αποστείλουν την προσφορά τους στην  επιχείρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 από το Τμήμα Προμηθειών της Κοινωφελούς (Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα), Τηλ. 2610 390917, 2610 314486 απ’ όπου μπορούν να προμηθευτούν και το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης και διακήρυξης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΟΥ 1 2019 ΟΡΘΗ

ΤΕΥΔ

ΤΜ ΗΧ.ΕΚΔΗΛ.2019 (1)