ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

 

ΠΑΤΡΑ  14/01/2018

Α.Π. :  124

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                        

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

 Τ. Κ.          : 26500                                          

Τηλέφωνο  : 2610 390923, 390917

Fax              : 2610 346198                                                

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                          

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτύπωση εντύπων για τις ανάγκες προβολής του ΠΚ του 2019, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € με το Φ.Π.Α.    

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, ως προς το σύνολο της, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη, έως την Πέμπτη 17/01/2019 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 50 – Πάτρα. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση μη δυνατότητας κατάθεσης των παραπάνω εγγράφων και για να προχωρήσει η διαδικασία της ανάδειξης του αναδόχου μπορείτε να προσκομίσετε στην υπηρεσίας μας νομίμως υπογεγραμμένη με γνήσιο της υπογραφής την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Νικόλαος Χρυσοβιτσάνος

 

ΕΝΤΥΠΑ 2019 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΕΝΤΥΠΑ 2019