ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Κ. 2019

 ΠΑΤΡΑ  20/02/2019 Α.Π. :   572

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                     

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

 Τ. Κ.          : 26500                                          

Τηλέφωνο  : 2610 390917, 2610 314486

Fax              : 2610 346198                                              

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού του 2019. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη, έως την Παρασκευή 22/02/2019 και ώρα 11.00 πμ στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 50 – Πάτρα. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Στις περιπτώσεις:

αα ) Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υπηρεσία  αφορά τους διαχειριστές

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν κατά την διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 Ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Χρυσοβιτσάνος

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ HXOS ΦΩΣ_ΔΡΑΚΟΣ_ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΙ_2019