Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτύπωση εντύπων Πατρινού Καρναβαλιού 2020

 ΠΑΤΡΑ  27/12/2019

 Α.Π. : 2099

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                        

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

 Τ. Κ. : 26500                                          

Τηλέφωνο : 2610 390917, 390912

Fax : 2610 346198                                                

                                                                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτύπωση εντύπων για τις ανάγκες προβολής του ΠΚ του 2020 συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 € συν Φ.Π.Α.    

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, ως προς το σύνολο της, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη, έως την Παρασκευή  10/01/2020 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 50 – Πάτρα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση μη δυνατότητας κατάθεσης των παραπάνω εγγράφων και για να προχωρήσει η διαδικασία της ανάδειξης του αναδόχου μπορείτε να προσκομίσετε στην υπηρεσίας μας νομίμως υπογεγραμμένη με γνήσιο της υπογραφής την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

 Η Πρόεδρος

Ήρα – Ειρήνη Κουρή

ΕΝΤΥΠΑ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)