Πρόσκληση για προμήθεια υλικών για τις τρέχουσες ανάγκες κατασκευών στο Καρναβαλικό Εργαστήρι

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 84 Πάτρα

Τ.Κ.: 26333

Πληροφορίες: Μαρία Μπέλεχα

Τηλέφωνο: 2610 390 390917, 2610 314486

email: [email protected] 

 

Πάτρα 15/10/2021

Αρ. πρωτ.: 1215

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών για τις τρέχουσες ανάγκες κατασκευών στο Καρναβαλικό εργαστήρι.   

Η διενέργεια της ανάθεσης της  προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω  πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 142.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την περιγραφή της μελέτης.

Παρακαλούμε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το υπό ανάθεση αντικείμενο να μας αποστείλουν σχετική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη, έως την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00 μμ στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 84 – Πάτρα. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΠ και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι  Πάτρας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ,τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταστατικό εταιρείας καθώς τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής με δικαίωμα υπογραφής
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ( ΙΚΑ) και σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ( ΙΚΑ & ΕΦΚΑ)
  4. Αρχικό Καταστατικό και Τροποποιήσεις αυτού ( Από Γ.Ε.Μ.Η )
  5. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ( Από Γ.Ε.Μ.Η )
  6. Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών ( Από Γ.Ε.Μ.Η )
  7. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
  8. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνει :

α) έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της ΚΕΔΗΠ, και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, δεν γίνεται δεκτή, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της.

β) Ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν και είναι συμβατά  με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται έως 27.044,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α 15-6694.0002 «Προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών-κατασκευών» του Προϋπολογισμού ετών 2021 και 2022.

Η προσφορά συμμετοχής υποβάλλεται, επί αποδείξει, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο– κύριος φάκελος προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 και παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται          ευκρινώς:

α) η λέξη «Προσφορά»,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Ν.Π.Ι.Δ. ΄Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας)

γ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,

δ) τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τηλ., fax, E-mail

Οι προσφορές συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εντός του κυρίου φακέλου προσφοράς θα υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας

Ήρα – Ειρήνη Κουρή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ