Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λουλουδιών για την κατασκευή άνθινου άρματος

ΠΑΤΡΑ  07/02/2020

Α.Π. :  565

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                        

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

 Τ. Κ.: 26500                                          

Τηλέφωνο: 2610 390917, 2610 314486

Fax : 2610 346198                                                

                                                                                                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λουλουδιών (για την κατασκευή άνθινου άρματος στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού του 2020.  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική συνολική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή, έως την Παρασκευή  14/02/2020 και ώρα 11.00 πμ στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 50 – Πάτρα.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Στις περιπτώσεις:

αα ) Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υπηρεσία  αφορά τους διαχειριστές

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ατομική και της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμ­ελητηρίου εγγραφής της επιχείρησης σ’ αυτό.

ε. Αντίγραφο δελτίου αστυνο­μικής ταυτότητας του νόμ­ιμ­ου εκπροσώπου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση της προμήθειας του, με την έκδοση ισόποσου τιμολογίου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Σε περίπτωση μη δυνατότητας κατάθεσης των παραπάνω εγγράφων και για να προχωρήσει η διαδικασία της ανάδειξης του αναδόχου μπορείτε να προσκομίσετε στην υπηρεσίας μας νομίμως υπογεγραμμένη με γνήσιο της υπογραφής την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

Η  Πρόεδρος

Ήρα Ειρήνη Κουρή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)