Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη ρίψη πυροτεχνημάτων και την καύση του καρναβάλου στην τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2020

ΠΑΤΡΑ  12/02/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ.   577

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

Τ. Κ.               : 26500                                          

Τηλέφωνο  : 2610 390917

Fax              : 2610 346198                                                

                                                                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ρίψη πυροτεχνημάτων και την καύση του καρνάβαλου στην Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού του 2020.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά και την πρότασή σας, στην οποία θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να προβλέπεται διάρκεια συνεχομένης ρίψης πυροτεχνημάτων 12 λεπτών.

Η πρότασή σας θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένους φακέλους στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, στην Ακτή Δυμαίων 50, Πάτρα  έως τη Τετάρτη  19/02/2020 και ώρα 11.30πμ  και με κριτήριο κατακύρωσης  τη  συμφερότερη τιμή (τιμή – ποσότητα – είδη πυροτεχνημάτων) για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. 

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις  περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ατομική και της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016).

δ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για τυχόν σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες τρίτων, που να καλύπτει και την εκδήλωση.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμ­ελητηρίου εγγραφής της επιχείρησης σ’ αυτό.

στ. Αντίγραφο δελτίου αστυνο­μικής ταυτότητας του νόμ­ιμ­ου εκπροσώπου.

ζ.  Άδεια εμπορίας της επιχείρησης

η. Εμπειρία προμηθευτή σε μεγάλου βεληνεκούς εκδηλώσεις με τεχνογνωσία για την επιτυχή διεκπεραίωση του προγράμματος πυροτεχνημάτων

θ. Να δοθούν τεχνικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν.

Για τη δαπάνη θα εκδοθεί από τον προμηθευτή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Διευκρινίζεται ότι θα διενεργηθεί επιμέτρηση των πυροτεχνημάτων κατά την παραλαβή, καθώς και κατόπιν της καύσης τους.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση της εργασίας του, με την έκδοση ισόποσου τιμολογίου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

πινακας πυροτεχνημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) (3)

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση μη δυνατότητας κατάθεσης των παραπάνω εγγράφων και για να προχωρήσει η διαδικασία της ανάδειξης του αναδόχου μπορείτε να προσκομίσετε στην υπηρεσίας μας νομίμως υπογεγραμμένη με γνήσιο της υπογραφής την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

 

                                                                                                                                               Η  Πρόεδρος

 

Ήρα – Ειρήνη Κουρή