Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2020

ΠΑΤΡΑ  17/02/2020

Α.Π. :   666

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                        

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

Τ. Κ.          : 26500                                          

Τηλέφωνο  : 2610 390917, 2610 314486

Fax              : 2610 346198                                                

                                                                                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού  του 2020.  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη, έως την Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 12.00 μμ στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 50 – Πάτρα.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Στις περιπτώσεις:

αα ) Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υπηρεσία  αφορά τους διαχειριστές

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν κατά την διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η Πρόεδρος

Ήρα – Ειρήνη Κουρή

ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2020