Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φύλαξη εκδηλώσεων Πατρινού Καρναβαλιού 2020

 

                                                                                                                              ΠΑΤΡΑ  14/02/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 618

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                                   

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

Τ. Κ.              : 26500                                          

Τηλέφωνο  : 2610 390917

Fax               : 2610 346198                                                                                                                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την φύλαξη εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού του 2020.

Θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, που επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ι.

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό που θα προκύψει για την υπηρεσία φύλαξης του ΠΚ 2020.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.200,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένους φακέλους στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, στην Ακτή Δυμαίων 50, Πάτρα έως την Παρασκευή  21/02/2020 και ώρα 10.30 π.μ.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Για τα νομικά πρόσωπα η υποχρέωση αφορά στις περιπτώσεις: αα) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ββ) ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση μη δυνατότητας έγκαιρης κατάθεσης των παραπάνω εγγράφων (τα οποία θα κατατεθούν υποχρεωτικά με την υπογραφή της σύμβασης) και για να προχωρήσει η διαδικασία της ανάδειξης του αναδόχου μπορείτε να προσκομίσετε στην υπηρεσία μας νομίμως υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση, που επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που καταθέτει την προσφορά

2) Έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών Ασφαλείας (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία)

3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Από το πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι στην επωνυμία της εμπεριέχεται η φράση «ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας» και να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της σαν τέτοιας

4) Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008

5) Εγκεκριμένη στολή από ΓΕΕΘΑ

6) Εγκεκριμένο σήμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Η  Πρόεδρος

Ήρα Ειρήνη Κουρή

PARELASH SEKIOYRITY