Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βιντεοσκοπήσεις

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                    

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 84 Πάτρα

Τ. Κ. : 26333                                        

Τηλέφωνο  : 2610 390917, 2610 314486

Fax : 2610 346198     

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 278 /12/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και μοντάζ δράσεων του Πατρινού Καρναβαλιού του 2021.   

Η διενέργεια της ανάθεσης της υπηρεσίας θα γίνει βάσει της διάταξης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης συνολική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την περιγραφή υπηρεσίας της μελέτης.

Παρακαλούμε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το υπό ανάθεση αντικείμενο να μας αποστείλουν σχετική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω υπηρεσία, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη, έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 μμ στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 84 – Πάτρα.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΠ.

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

«Βιντεοσκόπηση και Μοντάζ»

συνολικού προϋπολογισμού 3.200,00 ευρώ + φπα 24%

α)         Τέσσερις (4) θεατρικές παραστάσεις για το διαδικτυακό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων, διάρκειας είκοσι (20) λεπτών η κάθε μία,

β)         Τρία (3) μαθήματα ρυθμικής κίνησης σε καρναβαλικούς σκοπούς, διάρκειας 20 λεπτών το κάθε ένα

γ)         Μίας (1) θεατρικής  παράστασης Καραγκιόζη, συνολικής διάρκειας 1 ώρας και δέκα πέντε λεπτών. 

δ)         Μίας (1) παράστασης Stand up comedy, διάρκειας 60 λεπτών

ε)         Δύο (2) σεμινάρια κατασκευής καπέλου και  άρματος αντίστοιχα διάρκειας τριάντα (30) λεπτών το καθένα,

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Σύστημα εγγραφής: 1920Χ1080 HDCAM 16/9 και άνω.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ:

α) Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων

 • τρεις (3) κάμερες
 • πρόγραμμα κατάλληλο για τη διαχείριση της εικόνα αλλά και την παραμετροποίηση αυτής με κατάλληλα template, ονοματοδοσίες, τίτλους κτλ.
 • Video μίκτη Television Studio HD για Real time μίξη – συγχρονισμό εικόνας (picture in picture) και διαφανειών παρουσίασης από διάφορες πηγές (video, ppt, απεικονιστικά κτλ.)
 • δυνατότητα εγγραφής ήχου από κονσόλα και εξωτερικό εγγραφέα.
 • Άριστη εικόνα και ήχο του τελικού παραδοτέου της κάλυψης.

–Παραδοτέα Video

 Οι βιντεοσκοπήσεις των παραστάσεων μονταρισμένες σε ένα τελικό αρχείο (αποθηκευμένες σε φορητό σκληρό δίσκο κατάλληλης χωρητικότητας) θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή FULL HD 1920 Χ 1080. Το τελικό αποτέλεσμα θα παραληφθεί από την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και της έγκρισης της επιχείρησης.

Ημερομηνίες Βιντεοσκόπησης:

20/02:  12.00-14.00                 ΛΕΥΚΑ

            15.00-17.00                 ΡΟΙΤΙΚΑ

21/02:  11.00- 13.00,               Α΄ ΕΛΜΕ

13.30- 15.30,               19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ           

Τοποθεσία: ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ

β) Μαθημάτων ρυθμικής κίνησης σε καρναβαλικούς σκοπούς

 • Δύο (2) κάμερες
 • πρόγραμμα κατάλληλο για τη διαχείριση της εικόνας αλλά και την παραμετροποίηση αυτής με κατάλληλα template, ονοματοδοσίες, τίτλους κτλ.
 • Video μίκτη Television Studio HD για Real time μίξη – συγχρονισμό εικόνας (picture in picture) και διαφανειών παρουσίασης από διάφορες πηγές (video, ppt, απεικονιστικά κτλ.)
 • δυνατότητα εγγραφής ήχου από κονσόλα και εξωτερικό εγγραφέα.
 • Άριστη εικόνα και ήχο του τελικού παραδοτέου της κάλυψης.

–Παραδοτέα Video

 Οι βιντεοσκοπήσεις των παραστάσεων μονταρισμένες σε ένα τελικό αρχείο (αποθηκευμένες σε φορητό σκληρό δίσκο κατάλληλης χωρητικότητας) θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή FULL HD 1920 Χ 1080. Το τελικό αποτέλεσμα θα παραληφθεί από την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και της έγκρισης της επιχείρησης.

Ημερομηνίες γυρισμάτων: κατόπιν συνεννόησης

Τοποθεσία: ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

γ) Θεατρική παράσταση καραγκιόζη

 • τρεις (3) κάμερες
 • πρόγραμμα κατάλληλο για τη διαχείριση της εικόνα αλλά και την παραμετροποίηση αυτής με κατάλληλα template, ονοματοδοσίες, τίτλους κτλ.
 • Video μίκτη Television Studio HD για Real time μίξη – συγχρονισμό εικόνας (picture in picture) και διαφανειών παρουσίασης από διάφορες πηγές (video, ppt, απεικονιστικά κτλ.)
 • δυνατότητα εγγραφής ήχου από κονσόλα και εξωτερικό εγγραφέα.
 • Άριστη εικόνα και ήχο του τελικού παραδοτέου της κάλυψης.

–Παραδοτέα Video

 Οι βιντεοσκοπήσεις των παραστάσεων μονταρισμένες σε ένα τελικό αρχείο (αποθηκευμένες σε φορητό σκληρό δίσκο κατάλληλης χωρητικότητας) θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή FULL HD 1920 Χ 1080. Το τελικό αποτέλεσμα θα παραληφθεί από την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και της έγκρισης της επιχείρησης.

Ημερομηνίες γυρισμάτων: κατόπιν συνεννόησης

Τοποθεσία: ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

δ) Μία (1) παράστασης Stand up comedy, διάρκειας 60 λεπτών

 • τρεις (3) κάμερες
 • πρόγραμμα κατάλληλο για τη διαχείριση της εικόνα αλλά και την παραμετροποίηση αυτής με κατάλληλα template, ονοματοδοσίες, τίτλους κτλ.
 • Video μίκτη Television Studio HD για Real time μίξη – συγχρονισμό εικόνας (picture in picture) και διαφανειών παρουσίασης από διάφορες πηγές (video, ppt, απεικονιστικά κτλ.)
 • δυνατότητα εγγραφής ήχου από κονσόλα και εξωτερικό εγγραφέα.
 • Άριστη εικόνα και ήχο του τελικού παραδοτέου της κάλυψης.

–Παραδοτέα Video

 Οι βιντεοσκοπήσεις των παραστάσεων μονταρισμένες σε ένα τελικό αρχείο (αποθηκευμένες σε φορητό σκληρό δίσκο κατάλληλης χωρητικότητας) θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή FULL HD 1920 Χ 1080. Το τελικό αποτέλεσμα θα παραληφθεί από την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και της έγκρισης της επιχείρησης.

Ημερομηνία Γυρίσματος: κατόπιν συνεννόησης

Τοποθεσία: ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

ε) Δύο (2) σεμινάρια κατασκευής καπέλου και  άρματος αντίστοιχα διάρκειας

τριάντα (30) λεπτών το καθένα

 • Μία (1) κάμερα
 • πρόγραμμα κατάλληλο για τη διαχείριση της εικόνα αλλά και την παραμετροποίηση αυτής με κατάλληλα template, ονοματοδοσίες, τίτλους κτλ. Μοντάζ

–Παραδοτέα Video

 Οι βιντεοσκοπήσεις των παραστάσεων μονταρισμένες σε ένα τελικό αρχείο (αποθηκευμένες σε φορητό σκληρό δίσκο κατάλληλης χωρητικότητας) θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή FULL HD 1920 Χ 1080. Το τελικό αποτέλεσμα θα παραληφθεί από την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και της έγκρισης της επιχείρησης.

Ημερομηνίες γυρισμάτων: κατόπιν συνεννόησης

Τοποθεσία: ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Η φωτιστική και ηχητική κάλυψη των ανωτέρω δράσεων, επιβαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας.

Επίσης είναι δυνατό λόγω των ειδικών συνθηκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, να τροποποιηθούν οι ημερομηνίες υλοποίησης των δράσεων.

Κριτήριο ανάθεσης

 Το κριτήριο ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο του αντικειμένου .

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο του αντικειμένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Υποβολή παραδοτέων και πληρωμή του Αναδόχου

Η εξόφληση της αμοιβής του Αναδόχου για την υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών θα γίνεται με την παράδοση και παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων. Μετά τον έλεγχο κάθε παραδοτέου και εφόσον αυτό πληροί τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της σύμβασης, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής συντάσσει το σχετικό πρακτικό παραλαβής

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος μεταβιβάζει αυτόματα τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε έργου ή υλικού παραχθεί από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς οποιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό και χωρίς να είναι απαραίτητη η έγγραφη άδειά του, με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εξόφληση του ποσού.                            

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

(CPV 92112000-9)

O ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.200,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον ΚΑ 15-6162.0008 του ΠΥ του 2021 της ΚΕΔΗΠ.

 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι η παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης και μοντάζ στο πλαίσιο δράσεων του Πατρινού Καρναβαλιού του 2021.

Η υπηρεσία προϋπολογισμού 3.200,00 ευρώ μη συμ/νου του ΦΠΑ 24% και των τεχνικών της απαιτήσεων θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής συνολικά για το αντικείμενο.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. το Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1” και συγκεκριμένα το άρθρο 203.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 20 «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-2008) και τις διατάξεις της περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
 5. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/05..08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του διατάκτες».
 6. του N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008)
 7. του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 8. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ».
 10. της με αρ. 57654 (Φ.Ε.Κ. 1781/ Β’/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 11. Την ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας.
 12. Τον προϋπολογισμό της ΚΕΔΗΠ
 13. Την υπ’ αριθμ. 02/2021 μελέτη
 14. Τον Κ.Α. Εξόδων: 15-6162.0008 ποσού 3.200,00 ευρώ συν φπα 24%.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία Τα έγγραφα σύμβασης αποτελούνται κατά σειρά ισχύος από:

α) Συγγραφή υποχρεώσεων

 β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Άρθρο 4ο : Τιμές προσφορών. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής- Διενέργεια Διαδικασίας

Η προσφορά συμμετοχής υποβάλλεται επί αποδείξει (στο Πρωτόκολλο της ΚΕΔΗΠ Ακτή Δυμαίων 84, Πάτρα ΤΚ 26333) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο – κύριος φάκελος προσφοράς- σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη «Προσφορά»,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

 γ) ο τίτλος της σύμβασης

δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,

ε) τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τηλ., Fax, Email)

Αναλυτικότερα, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους (εντός του κυρίως φακέλου) τα ακόλουθα: (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Περιεχόμενα του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: I) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ’ αρ. 02/2021 μελέτης της ΚΕΔΗΠ και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΙΙ) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. III) Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξι (6) μήνες, προσμετρώμενη από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. IV) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής ή ότι έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμερος κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό .  

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ σε περίπτωση Νοµικών Προσώπων. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2, 3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

 1. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, με τα οποία θα αποδεικνύεται η 3 ετής τουλάχιστον εμπειρία σε μαγνητοσκοπήσεις καλλιτεχνικών ή καρναβαλικών εκδηλώσεων ή παραστάσεων.
 • Πίνακα τεκμηρίωσης της συναφούς εμπειρίας στην υλοποίηση αντίστοιχων υπηρεσιών, με αναφορά στην αναθέτουσα αρχή (αποκλειστικά Φορέα του Δημοσίου και του ευρύτερου τομέα), το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό, την ημερομηνία έναρξης και λήξης, συνοδευόμενο από συμβάσεις ανάθεσης και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρακτικά παραλαβής. Ο Πίνακας εμπειρίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:

Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 1. Επιπλέον, πρέπει στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, να προστεθούν, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτουν τα άτομα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο, ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

 Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ για το σύνολο των παραδοτέων σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην ενότητα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους ανάδοχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οικονομικές προσφορές με ασυνήθιστα υψηλή έκπτωση θα πρέπει να δικαιολογούνται επαρκώς από τους προσφέροντες.

Άρθρο 6ο : Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής συνολικά.

Άρθρο 7ο : Ανακοίνωση αποτελέσματος Κατακύρωσης-Υπογραφή Σύμβασης Ο ανάδοχος της υπηρεσίας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος κατακύρωσης και μετά την έγγραφη ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 105 υποχρεούται να προσέλθει από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος κατακύρωσης, εντός δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 8ο :Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 116 και 118 Ν. 4412/2016.

 Άρθρο 9ο : Χρόνος Εκτέλεσης Υπηρεσίας – Χρόνος Παραλαβής Υπηρεσίας Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης και παράδοσης των υπηρεσιών βιντεοσκόπησης και μοντάζ για το σύνολο των δράσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2021, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γυρίσματος. Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωση και παράδοση των παραδοτέων, σε κάθε δε περίπτωση με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2021 στις 14 Μαρτίου 2021

Άρθρο 10ο : Έκπτωση Αναδόχου Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Άρθρο 11ο: Παραλαβή εργασιών Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρο 221 και 219 του ν. 4412/16.

Άρθρο 12ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου Στις υποχρεώσεις του αναδόχου επιπλέον περιλαμβάνονται όλα όσα περιγράφονται στη σχετική μελέτη, τα οποία καλύπτονται από την τιμή προσφοράς.

Άρθρο 13ο:Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει με την υλοποίηση  του έργου του Αναδόχου και έπειτα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκάστοτε παραδοτέου από την αρμόδια επιτροπή. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ μετά την έκδοση σχετικού τιμολογίου και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Σε κάθε πληρωμή γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  

 Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ

– Καρναβάλι Πάτρας 

Ήρα – Ειρήνη Κουρή

 

 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                   

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 84 Πάτρα

Τ. Κ.          : 26333                                     

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

24%

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΖ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΚ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………………………………………

ΕΔΡΑ…………………………………………………………………………………….

Α.Φ.Μ.………………….………………

Δ.Ο.Υ.………….……… ..…..……….

 

 

Ημερομηνία:   /     / 2021

Ο / Η προσφέρ…..

 

(Υπογραφή & Σφραγίδα)