Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητική φωτιστική και προβολική κάλυψη της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2021

                                                                                                                                                                 ΠΑΤΡΑ14/01/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                    

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Α.Π. :  69

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 84 Πάτρα

Τ. Κ.          : 26500                                          

Τηλέφωνο  : 2610 390917, 2610 314486

Fax              : 2610 346198                                                

                                                                                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ηχητική φωτιστική και προβολική κάλυψη της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» στις  23/01/2021.  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη, έως την Τρίτη  19/01/2021 και ώρα 12.00 μμ στα γραφεία της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 84 – Πάτρα.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Στις περιπτώσεις:

αα ) Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υπηρεσία  αφορά τους διαχειριστές

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ατομική και της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ.  

Σε περίπτωση μη δυνατότητας κατάθεσης των παραπάνω εγγράφων και για να προχωρήσει η διαδικασία της ανάδειξης του αναδόχου μπορείτε να προσκομίσετε στην υπηρεσίας μας νομίμως υπογεγραμμένη με γνήσιο της υπογραφής την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

Η Πρόεδρος

Ήρα – Ειρήνη Κουρή

ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΥ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)