Πρόσκληση σε Τακτικό Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 3 – 12 -2020       

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1695

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2019 – Απολογιστικά Στοιχεία.
  2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Γ΄ Τριμήνου 2020.                               
  3. Ανατροπή Δεσμεύσεων Οικονομικού Έτους 2020.                                       
  4. Έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.             
  5. Έγκριση τελικού ποσού αναδρομικών αποδοχών των δημοσιογράφων υπαλλήλων ΙΔΑΧ της Επιχείρησης, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2/17805/0022/13.03.2013 ΚΥΑ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ: Ν.91/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας.                                       
  6. Εξειδίκευση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2020.                                               
  7. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής.                             
  8. Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση ζημιών σε καλλιτεχνικό έργο που εκτέθηκε στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων, στο πλαίσιο της ομαδικής εικαστικής έκθεσης του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ καρναβαλιού με τίτλο  “Μεταμόρφωσις – Μέθεξις”.
  1. Έγκριση αιτήματος για παραχώρηση και χρήση εξοπλισμού του έργου Sparc στα Παλαιά Σφαγεία στην ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας.
  1. Ανανέωση επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων              Συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

………………………………………………………………………………………….

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ