ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ του Καρναβαλιού των Μικρών 2020.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι ομάδες που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην παρέλαση, είναι σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί και εκπολιτιστικοί σύλλογοι. Επιτρέπονται οι Σχολές Χορού, απαγορεύεται όμως να διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα και με οποιονδήποτε τρόπο. Αυστηρά εξαιρούνται οι παιδότοποι και οι ανεξάρτητες ομάδες. Ο ανώτερος αριθμός των μελών της κάθε ομάδας είναι 70 Άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα θα πρέπει να είναι Παιδιά ( σύμφωνα πάντα με το ποσοστό αναλογίας, Μικρών – Μεγάλων, που αντιστοιχεί για κάθε ηλικία παιδιού, όπως αναγράφεται παρακάτω) και ο κατώτερος αριθμός είναι 10 Άτομα. Τα παιδιά που συμμετέχουν θα πρέπει να είναι από 4 έως 13 ετών. Η συμμετοχή παιδιών κάτω των 4 ετών σε ομάδα δημιουργεί πρόβλημα στην αναλογία συνοδού – παιδιών, δεδομένου ότι ένα παιδί αυτής της ηλικίας θα πρέπει να έχει αποκλειστικό συνοδό. Οι γονείς με παιδιά κάτω των 4 ετών θα μπορούν να παρελάσουν στις ατομικές συμμετοχές, που ακολουθούν τις ομαδικές, με τον όρο να φέρουν καρναβαλική αμφίεση. Οι ατομικές συμμετοχές συνοδεύονται από το μουσικό άρμα.
 2. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας με αριθμό μεγαλύτερο των 70 Ατόμων, οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε ανεξάρτητες ομάδες που η κάθε μια δεν θα υπερβαίνει τα 70 άτομα και οι οποίες πρέπει να παρουσιαστούν με διαφορετικό θέμα και στολή, έχοντας διαφορετικό υπεύθυνο η κάθε ομάδα και νέα αίτηση.
 3. Κάθε ομάδα παιδιών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από εμψυχωτές – συνοδούς (ενήλικες άνω των 22 ετών) μεταμφιεσμένους αυστηρά σύμφωνα με το θέμα της ομάδας. Η σχέση παιδιών – ενηλίκων είναι ένας συνοδός ανά 4 παιδιά (4 -6,5 ετών) και ένας ανά 10 παιδιά άνω των(6,5-12). H επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από την παρέλαση όσους δεν έχουν ρόλο συνοδού (δεν είναι μεταμφιεσμένοι με το θέμα της ομάδας και δεν φέρουν το ειδικό καρτελάκι του συνοδού). Η Επιτροπή θα είναι αυστηρή με την τήρηση των παραπάνω και θα επιβάλλει  ποινές.
 4. Για τα κέντρα προσχολικής αγωγής, τους δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς προβλέπεται ειδική ρύθμιση, τόσο στην αναλογία συνοδών και παιδιών, όσο και στην σειρά Παρέλασης και αυτό επειδή στους παιδικούς σταθμούς έχει αλλάξει η σύνθεση ηλικιών, καθότι φιλοξενούν παιδιά κάτω των 4 ετών. Ειδικότερα, προβλέπεται 1 συνοδός ανά 2 παιδιά ( 2 – 4 ετών )
 5. Τα διακριτικά της κάθε ομάδας είναι:
 • Η ονομαστική ταυτότητα του υπευθύνου.
 • Το λάβαρο με τον αριθμό και το θέμα της ομάδας, είναι υποχρεωτικό για να διαχωρίζονται οι ομάδες και να διευκολύνεται η ασφάλεια των παιδιών.
 • Ότι άλλο η οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλιού των Μικρών ήθελε καθιερώσει.
 1. Ο υπεύθυνος και ο αναπληρωτής της ομάδας πρέπει να είναι ενήλικος άνω των 22 ετών. Στην περίπτωση οργανωμένων φορέων-συνόλων ο υπεύθυνος και ο αναπληρωτής είναι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων οργάνων και προσώπων.

             ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΜΑΔΑΣ

Ο Υπεύθυνος:

 1. Καταθέτει Αίτηση Συμμετοχής συνοδευόμενη από μία Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται, ο ακριβής αριθμός Παιδιών του σχολείου το οποίο αντιπροσωπεύουν και ο Αριθμός των Παιδιών τα οποία θα συμμετέχουν στην Παρέλαση των Μικρών. Ως εκ τούτου, θα προκύπτει αναλογικά και ο Αριθμός των Μεγάλων που θα συνοδεύουν τους Μικρούς Συμμετέχοντες. Οι Αιτήσεις θα εξετάζονται από τους υπεύθυνους της οργάνωσης και θα θεωρούνται έγκυρες, μόνο εφ’ όσον έχουν πλήρη στοιχεία. Ο Κατάλογος των Ομάδων που θα συμμετέχουν θα ανακοινώνεται δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη προθεσμίας της υποβολής των Αιτήσεων.
 2. Καταθέτει φωτογραφία της στολής και προσχέδιο της μακέτας ή φερόμενων στοιχείων (μικροκατασκευές) προς έγκριση από την οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλιού των Μικρών σε καθορισμένη ημερομηνία που αναγράφεται στην αίτηση.
 3. Είναι καθ’ όλα υπόλογος, όσον αφορά τη συμμετοχή της ομάδας στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού των Μικρών και στη συμμόρφωση των μελών της ομάδας στις οδηγίες της οργανωτικής επιτροπής.
 4. Είναι ο μόνος αρμόδιος να εκπροσωπήσει την ομάδα του έναντι της οργανωτικής επιτροπής του Καρναβαλιού των Μικρών και των υπολοίπων φορέων. Τέλος μεταβιβάζει την ιδιότητα του, αν παραστεί ανάγκη, μόνο με γραπτή δήλωσή του σε πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων.
 5. Οι ομάδες υποχρεούνται να παρουσιάζουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί από την οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλιού των Μικρών (όπως ονοματεπώνυμο μελών, διευθύνσεις κ.λπ.) Η ταυτότητα των δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και των άλλων ομάδων προβάλλεται μόνο δια μέσου των εντύπων του Δήμου και της εκφώνησης τους στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν μέρος.
 6. Οι υπεύθυνοι και οι εμψυχωτές-συνοδοί κάθε ομάδας έχουν την απόλυτη ευθύνη των παιδιών που συνοδεύουν και ακολουθούν τις οδηγίες της οργανωτικής επιτροπής. Κρίνεται απαραίτητη η χρήση ταυτότητας-καρτελάκι στα παιδιά όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, το κινητό τηλέφωνο του υπεύθυνου συνοδού και ο αριθμός σειράς της ομάδας στην παρέλαση.
 7. Στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών επιτρέπεται η είσοδος άρματος (μέγιστες διαστάσεις: μήκος 3,50cm, πλάτος 2,40cm, ύψος 3,50cm) ή φερόμενων     στοιχείων (μικροκατασκευές) από τις ομάδες, μακέτα του οποίου πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση από την οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλιού των Μικρών σε καθορισμένη ημερομηνία που αναγράφεται στην αίτηση. Στο άρμα δεν επιτρέπεται να επιβαίνει παιδί και θα πρέπει να δηλώνεται η ύπαρξή του στην αίτηση συμμετοχής.
 8. Στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών επιτρέπεται η χρήση 1 έως 5 ποδηλάτων, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν στην αρχική αίτηση συμμετοχής που καταθέτουν οι ομάδες και είναι επιθυμητό να είναι διακοσμημένα σύμφωνα με το θέμα της κάθε ομάδας, καθώς θα λειτουργούν ως προπομποί στην πορεία της παρέλασης.
 9. Ο κανονισμός αφορά τους συμμετέχοντες στο Καρναβάλι των Μικρών και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις συμμετέχοντες ομάδες. Για τη διαφύλαξη της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα του θεσμού (προς αποφυγή οποιασδήποτε μορφής εμπορευματοποίησης και για την προστασία της δημιουργικής έκφρασης των μικρών καρναβαλιστών), δεν επιτρέπεται στις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Καρναβάλι των Μικρών, να συμμετέχουν στην Παρέλαση των Μεγάλων με την ίδια στολή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα παίρνουν μέρος στην κλήρωση των ομάδων για την σειρά παρέλασης της επόμενης χρονιάς και θα παρελάσουν στο τέλος, μετά και την τελευταία κληρωμένη ομάδα. Τα παραπάνω θα ισχύσουν και για όποια ομάδα δεν τηρήσει τον κανονισμό.

  Για το λόγο αυτό κάθε ομάδα θα πρέπει να καταθέσει το θέμα της και το έγχρωμο σχέδιο της στολής σε καθορισμένη ημερομηνία που αναγράφεται στην αίτηση, προς έγκριση από την οργανωτική επιτροπή. Σε περίπτωση ταύτισης με ομάδα του Πατρινού Καρναβαλιού δεν θα γίνει αποδεκτή η συμμετοχή.
  Για τις Ομάδες οι οποίες θα τηρήσουν με  υπευθυνότητα και συνέπεια τον Κανονισμό,σε συνδυασμό με μία όμορφη Αμφίεση στην Παρέλαση,  θα βραβευθούν με  ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ.

 10. Η σειρά παρέλασης καθορίζεται κατόπιν κληρώσεως ανά κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ, συμμετοχές εκτός Πατρών, σχολές χορού, δημόσιοι φορείς (σχολεία) και μεμονωμένες συμμετοχές.
 11. Η Οργανωτική Επιτροπή του Καρναβαλιού των Μικρών έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στη σειρά παρέλασης (όπου κρίνεται απαραίτητο) για την καλύτερη παρουσία της.
 12. Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων ή επιχείρησης.
 13. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ, καπνογόνων και βεγγαλικών από τους υπευθύνους και εμψυχωτές – συνοδούς.
 14. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι ομάδες οφείλουν να λάβουν υπ’ όψη τους τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Πατρέων.
 15. Τα λάβαρα παρέλασης θα πρέπει να επιστρέφονται στο γραφείο οργάνωσης του Καρναβαλιού των Μικρών το χρονικό διάστημα που θα καθορίζει το αρμόδιο Γραφείο της Επιχείρησης. Στην περίπτωση που, οι υπεύθυνοι των ομάδων δεν επιστρέψουν το λάβαρο, τότε η συγκεκριμένη ομάδα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην Μεγάλη Παρέλαση των Μικρών, εκτός και αν φτιάξουν καινούργιο λάβαρο με δική τους ευθύνη και έξοδα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα τους δοθούν.