ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Εφαρμογή του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών, οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού (αιρετά όργανα) , τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις τους, καθώς και όλα τα όργανα στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή αρμοδιότητα από τον ΟΤΑ, είναι υποχρεωμένοι από τις 15-03-2011 να καταχωρούν και να αναρτούν στο διαδίκτυο τις πράξεις και αποφάσεις των οργάνων τους. 

Εάν δεν γίνει καταχώριση και ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού που παρέχεται από το Πρόγραμμα Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr) , όσο και στην ιστοσελίδα του εκάστοτε φορέα, τότε οι πράξεις /αποφάσεις του φορέα δεν είναι εκτελεστές, αν δεν έχουν λάβει τον μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Με την καταχώριση στην βάση δεδομένων της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο ΑΔΑ που χορηγείται αναγράφεται στο πάνω δεξιό μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου.

Η χορήγηση του ΑΔΑ πραγματοποιείται σε κάθε πράξη ,στις παρακάτω χρονικές στιγμές:

1. Για πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ευθύς μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο.

2. Για τις πράξεις που κατά τον νόμο δημοσιεύονται υποχρεωτικά με άλλο τρόπο ή μέσο (με ανάρτηση στο Κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας, στο δικτυακό τόπο του Φορέα, στον έντυπο τύπο κλπ), ευθύς μόλις είναι έτοιμη η πράξη για δημοσίευση.

3. Για τις λοιπές πράξεις που δεν δημοσιεύονται, ταυτόχρονα με την διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή γραμματείας.

Η καταχώριση και ανάρτηση πρέπει να γίνεται αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με ευθύνη του οργάνου που την εξέδωσε. Η μη καταχώριση και ανάρτηση συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 107, παρ.ε και στ του Ν.3528/2007). Στο διαδίκτυο αναρτώνται όλες οι πράξεις πλην αυτών που αναφέρονται σε :

  1. Eυαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 2β του Ν.3472/1997)
  2. Kρατικά απόρρητα
  3. Kανόνες πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και
  4. Eν γένει απόρρητα που προβλέπονται από το νόμο.

Η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν υποκαθιστά το ισχύον σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που προβλέπει η νομοθεσία.

Η διαδικασία καταχώρισης και ανάρτησης περιγράφεται στο νόμο, ενώ περαιτέρω οδηγίες & διευκρινίσεις έχουν δοθεί από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣΑΗΔ (Εγκύκλιοι: 16752/22-07-2010, 20868/29-09-2010, 2016/26-01-2010).

Ο νόμος ορίζει (άρθρο 6) ότι σε κάθε φορέα συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) όπου έχει ως αντικείμενο:

  1. Την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης και ανάρτησης των νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο,
  2. Την καταχώριση του προς ανάρτηση υλικού στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ,
  3. Την ενημέρωση, εκπαίδευση, συντονισμό και υποστήριξη τόσο των διοικητικών μονάδων του Δήμου όσο και εποπτευομένων φορέων του και
  4. Την επικοινωνία με την ΟΔΕ του ΥΠΕΣΑΗΔ.

Στον Δήμο Πατρέων έχει συσταθεί Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) με σκοπό την ανάρτηση των πράξεων και αποφάσεων των Υπηρεσιών του Δήμου μας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Δήμου για την καταχώριση των πράξεων στον διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι:

1. Δικτυακός τόπος ειδικού Σκοπού Φορέα για το Δι@ύγεια: 
https://diavgeia.gov.gr/f/karnavalipatrino