Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. με Τηλεδιάσκεψη

ΠΑΤΡΑ 2/04/2020     

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 992

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και ώρα 10.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θέματα συζήτησης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ορθή επανάληψη της υπ. Αριθμ: 55/2020 Απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΗΠ –

     Καρναβάλι Πάτρας, που αφορά την «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας της Α΄    

     Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους  2020». (Εισηγητές: η Πρόεδρος του Δ.Σ.   

     κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία       Μπέλεχα)

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων Οικ. Έτους 2020. (Εισηγητές: η Πρόεδρος του Δ.Σ.

      κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα.       

     Μαρία   Μπέλεχα)

  1. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής. (Εισηγητές: η Πρόεδρος του Δ.Σ.

      κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία        Μπέλεχα)

  1. Λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου

      του Διευθυντή της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, λόγω τακτικής καταγγελίας.

      (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

  1. Παραχώρηση οχήματος της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας στο Τμήμα Κίνησης

     Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού

      εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων.  (Εισηγητές: η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – 

      Ειρήνη Κουρή, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία  

      Μπέλεχα)

  1. Τροποποίηση της υπ. αριθμ: 169/2019 Απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ –

       Καρναβάλι Πάτρας «Συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης

       Δημοσίων Συμβάσεων» λόγω μετακίνησης υπαλλήλου της Επιχείρησης στη  

       Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού –  

       Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων του Δήμου  

       Πατρέων. (Εισηγητές: η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα –  Ειρήνη Κουρή, η  

       Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη της από 19/2/2020 σύμβασης για την ηχητική

        κάλυψη των Μεγάλων παρελάσεων του Π.Κ. 2020. (Εισηγητές: η Πρόεδρος του 

       Δ.Σ. κα. Ήρα –  Ειρήνη Κουρή, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα.  

       Μαρία Μπέλεχα)

  1. Ενημέρωση για το πρόγραμμα Sparc (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή).

——————————————————————————————————–

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ