Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών

Πάτρα 10/06/2020

Αρ. Πρωτ. : 1201

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες καρναβαλικών κατασκευών, συνολικού προϋπολογισμού 24.890,39 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών).

Συγκεκριμένα για :

ΟΜΑΔΑ Α : Σίδηρος προϋπολογισμού 5.647,08 €

ΟΜΑΔΑ Β :  Φελιζόλ προϋπολογισμού 2.790,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: Χημικά είδη προϋπολογισμού 14.369,90 €

ΟΜΑΔΑ Δ : Βιομηχανικά είδη προϋπολογισμού 2.083,41 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. (10.00 π.μ. ώρα λήξης  παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία  της Κοινωφελούς, στην Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή να αποστείλουν την προσφορά τους στην  επιχείρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 από το Τμήμα Προμηθειών της Κοινωφελούς (Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα), Τηλ. 2610 390917, 2610 314486, 2610 361754  απ’ όπου μπορούν να προμηθευτούν και το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης και διακήρυξης.

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

  ΗΡΑ  – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ

ΔΙΑΚ. ΥΛΙ. ΚΑΡ. ΚΑΤ. ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΑ 2-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ (1)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΑ 2-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ (1)

ΤΕΥΔ