ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Νο 3/2017

 

 Πάτρα  28/11/2017
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1518
                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
                                ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
                                                    Νο 3/2017
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες κατασκευών στο Καρναβαλικό εργαστήρι, συνολικού προϋπολογισμού 22.094,01 €    (είκοσι δύο χιλιάδες ενενήντα τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό).
Συγκεκριμένα για :
ΟΜΑΔΑ Α : Σίδηρος προϋπολογισμού 3.135,77 €
ΟΜΑΔΑ Β :  Φελιζόλ προϋπολογισμού 6.867,31 €
ΟΜΑΔΑ Γ: Χημικά είδη προϋπολογισμού 7.622,59€
ΟΜΑΔΑ Δ : Βιομηχανικά είδη προϋπολογισμού 3.126,66 €.
ΟΜΑΔΑ Ε: Υφάσματα προϋπολογισμού 1.029,20 €
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Βιομηχανικά αέρια προϋπολογισμού 312,48 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 (09.00 μ.μ. ώρα λήξης  παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία  της Κοινωφελούς, στην Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή να αποστείλουν την προσφορά τους στην  επιχείρηση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 από το Τμήμα Προμηθειών της Κοινωφελούς (Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα), Τηλ. 2610 390917, 2610 390922, 2610 390924  απ’ όπου μπορούν να προμηθευτούν και το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης και διακήρυξης.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ