ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Πάτρα  30/01/2019
Αρ. πρωτ. 301
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟΥ 2019 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την Μίσθωση – Εγκατάσταση, Λειτουργία και Αποξήλωση μηχανημάτων για τις ηχητικές καλύψεις των Μεγάλων παρελάσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2019, συνολικού προϋπολογισμού 56.420,00 € (πενήντα έξι  χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ)

Συγκεκριμένα για :

ΟΜΑΔΑ 1

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ 03/03/2019,  συνολικού προϋπολογισμού 8.000.00 € συν το  Φ.Π.Α. 24%.  

ΟΜΑΔΑ 2

Α. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΟΔΑΡΑΤΗ   09/03/2019 και

Β. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ  10/03/2019,  συνολικού προϋπολογισμού 37.500,00 € συν το  Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.30 πμ (11.00 πμ ώρα λήξης  παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία  της Κοινωφελούς, στην Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή να αποστείλουν την προσφορά τους στην  επιχείρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 από το Τμήμα Προμηθειών της Κοινωφελούς (Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα), Τηλ. 2610 390917, 2610 314486 απ’ όπου μπορούν να προμηθευτούν και το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης και διακήρυξης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΤΕΥΔ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΟΥ 2019 ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ – ΚΟΡΝΕΣ_2019

ΤΕΥΔ