ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Κ.2019

 

  ΠΑΤΡΑ 11-1-2019

  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 94

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Κ. 2019

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας για τις ανάγκες προβολής του Π.Κ. 2019, αλλά και για το αρχείο της, ενδιαφέρεται να αναθέσει την φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεών του.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, έως την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 13.00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 50 – Πάτρα. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Στις περιπτώσεις:

αα ) Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υπηρεσία  αφορά τους διαχειριστές

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν κατά την διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Θα επιλεγεί εκείνος που θα τηρεί τις προδιαγραφές και θα έχει δώσει την μικρότερη οικονομική προσφορά. 

Α. Φωτογραφίες:

Απαιτούνται φωτογραφίες από όλες τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Συνολικά θα είναι 26 εκδηλώσεις από τις οποίες θέλουμε τουλάχιστον τις καλύτερες 50 φωτογραφίες από κάθε εκδήλωση.

Δέκα φωτογραφίες θα αποστέλλονται άμεσα μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης με email για τις ανάγκες προβολής του Π.Κ. οι οποίες και θα προωθούνται άμεσα στα ΜΜΕ συνοδευόμενες από σχετικό Δελτίο Τύπου.

Το σύνολο των φωτογραφιών θα παραδοθεί μετά το πέρας των εκδηλώσεων του Π.Κ. 2019.

Ανώτερο κόστος 2500 € πλέον Φ.Π.Α

Β. Βίντεο

  1. Απαιτούνται βίντεο από τις εκδηλώσεις του Π.Κ. 2019 που θα σας υποδείξουμε. Σύνολο εκδηλώσεων 22. Τα βίντεο όταν θα παραδοθούν θα είναι μονταρισμένα. Η παράδοσή τους θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του καρναβαλιού.
  2. Ειδικά για τον Κρυμμένο Θησαυρό θέλουμε βίντεο από τις εκδηλώσεις του που θα σας υποδείξουμε, (σύνολο 4) τα οποία θα είναι μονταρισμένα διαρκείας το πολύ 4 λεπτών. Αυτά θα πρέπει να ετοιμάζονται μέσα σε δυο ημέρες και θα αποστέλλονται άμεσα για να αναρτηθούν στο You Tube.
  3. Δημιουργία ενός τηλεοπτικού spot διαρκείας 30’’ για την προβολή του Π.Κ. 2019 το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο το αργότερο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ανώτερο κόστος 4.000 € πλέον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg ανάλυσης τουλάχιστον 10ΜΒ.

Τα βίντεο θα είναι υψηλής ανάλυσης HD ή 4Κ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Νικόλαος Χρυσοβιτσάνος