ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.K. 2018

Πάτρα  22/12/2017
Αρ. πρωτ. 1647
 
 
          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟΥ 2018
 
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την Μίσθωση – Εγκατάσταση, Λειτουργία και Αποξήλωση μηχανημάτων για τις ηχητικές καλύψεις των Μεγάλων παρελάσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2018, συνολικού προϋπολογισμού 52.700,00 € (πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ).
Συγκεκριμένα για :
ΟΜΑΔΑ 1
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ 11/02/2018,  συνολικού προϋπολογισμού 6.500,000 € συν  το  Φ.Π.Α. 24%.  
ΟΜΑΔΑ 2
Α. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΟΔΑΡΑΤΗ   17/02/2018 και
Β. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ  18/02/2018,  συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 € συν το  Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.30 πμ (11.00 πμ ώρα λήξης  παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία  της Κοινωφελούς, στην Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή να αποστείλουν την προσφορά τους στην  επιχείρηση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 από το Τμήμα Προμηθειών της Κοινωφελούς (Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα), Τηλ. 2610 390917, 2610 390922,  2610 390924 απ’ όπου μπορούν να προμηθευτούν και το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης και διακήρυξης.
Ο ΠΡΟEΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ
 ΤΕΥΔ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ – ΚΟΡΝΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΟΥ 2018 (2)