Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική, φωτιστική και προβολική κάλυψη της Τελετής Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2020.  

 

ΠΑΤΡΑ  07/01/2020

 Α.Π. :  6

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                        

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

Τ. Κ.  : 26500                                          

Τηλέφωνο  : 2610 390917, 2610 314486

Fax: 2610 346198                                                

                                                                                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ηχητική, φωτιστική και προβολική κάλυψη της Τελετής Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού του 2020.  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη, έως την Παρασκευή 10/01/2020 και ώρα 12.00 μμ στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 50 – Πάτρα.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Στις περιπτώσεις:

αα ) Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υπηρεσία  αφορά τους διαχειριστές

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν κατά την διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η Πρόεδρος

Ήρα – Ειρήνη Κουρή

ΗΧΟΣ & ΦΩΣ & ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΚ 2020[17454] (2)